Re-nationalise energy now.

Gary Smith, Milton Keynes